วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2553

สมาคมบริหารงานทั่วไป กระทรวงสาธารณสุข

ขอเชิญบุคลากรสาธารณสุขทุกท่าน
เข้าร่วม "โครงการอบรมการจัดการความขัดแย้งจากการร้องเรียน การฟ้องร้องทางการแพทย์และสาธารณสุข
และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในสถานบริการสาธารณสุข"

รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 7-10 กันยายน 2553
ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา